Nieuws in perspectief

7244

stemmen voor

De Vergeten Oplossing


“Het doel is een schone, duurzame economie te bereiken binnen één generatie, door over te stappen op échte, eerlijke prijzen: ecoprijzen.”

       
  
Opvallend nieuws geplaatst in het perspectief en de visie van De vergeten oplossing. Nieuwsberichten aangevuld met een fictieve twist, gericht op een duurzame toekomst.

Ecoprijs geeft de aarde een stem

11 februari 2020 https://fd.nl/futures/1332346/de-stem-van-de-natuur

Al sinds de zestiger jaren maken bepaalde groepen mensen zich druk om de vernietigende effecten van ons gedrag op de aarde. Die geluiden drongen langzaam door tot de reguliere politiek via de milieupartijen. Zo veroverde de aarde langzaam een stem in de politieke besluitvorming. In de markteconomie werd dat geluid pas veel later gehoord. Voor de markt is de aarde vooral een onuitputtelijke bron die geëxploiteerd kan worden. Zolang de belasting van de aarde geen integraal onderdeel is van de beprijzing van goederen, zal ze haar invloed in de economische arena moeten delen met andere economische belangen. Daarom zijn ecoprijzen onontbeerlijk aldus de Duitse filosoof Peter Sloterdijk. Dankzij ecoprijzen krijgt de aarde een autonome stem in de economische besluitvorming.

‘Dankzij ecoprijzen krijgt de aarde een autonome stem in de economische besluitvorming.’

Klein bier

18 januari 2020 https://www.commondreams.org/newswire/2019/12/05/investments-oil-and-gas-production-over-next-five-years-will-lock-more-15degc

De lidstaten van de Europese Unie zijn een Green Deal overeen gekomen. De vlag kan uit, want gedurende tien jaar zal er jaarlijks 100 miljard euro geïnvesteerd worden om de CO2-uitstoot terug te dringen naar nul in 2050. Veel te laat natuurlijk, want dat betekent dat verwoestende effecten van klimaatverandering niet meer tegen zijn te houden. Wie denkt dat 100 miljard veel is, moet eens gaan kijken naar de investeringen in de fossiele industrie. In december verscheen een rapport van het Global Gas & Oil Network waarin staat dat de komende vijf jaar meer dan 1.400 miljard dollar zal worden geïnvesteerd in verdere exploitatie van olie- en gasvelden. Daarmee verbleekt het bedrag dat de EU gaat investeren in het tegengaan van klimaatverandering. Klein bier dus. Dit doet je weer even stilstaan bij de ware machtsverhoudingen in de wereld. Terwijl de planeet in de fik staat gaat Europa er met een veel te klein brandweerautootje op af, terwijl investeerders met dollartekens in de ogen nog wat meer olie op het vuur gooien.

Belasting dringt vervuiling terug naar nul

14 december 2019 https://www.accountancyvanmorgen.nl/2019/12/03/cpb-belasting-op-industriele-luchtvervuiling-veelbelovend/

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft dinsdag een onderzoek gepubliceerd naar een belasting op luchtvervuiling in de Nederlandse industrie. Volgens de onderzoekers is zo’n belasting veelbelovend. De uitstoot van fijnstof, stikstofoxiden en zwaveldioxide komt volgens het onderzoek met een gerichte belasting praktisch op nul uit in 2030. ‘Als Nederland snel af wil van de luchtvervuiling door zijn industrie, moet het de uitstoot van schadelijke stoffen gaan belasten.’ Volgens het CPB wegen de hogere kosten voor de industrie op tegen de gezondheidskosten die door een heffing worden bespaard. Nederland kan de belasting op luchtverontreiniging zelfstandig invoeren. De Nederlandse industrie wordt internationaal door hogere kosten weliswaar minder concurrerend, maar de daling van de productie valt mee, aldus het CPB. Zo voorspelt het voor basisplastics (ethyleen) een productiedaling van 1% in 2050 en leveren de staal- en kunstmestindustrie 4% productie in.

‘De uitstoot van fijnstof, stikstofoxiden en zwaveldioxide komt met een gerichte belasting praktisch op nul uit in 2030.’

 

Kan de politiek het nog aan?

23 november 2019 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/deze-actiegroep-pakt-het-klimaatprotest-radicaler-aan-iedereen-zal-ons-haten-maar-horen-zullen-ze-ons~beaa3d79/

De ecologische ramp en klimaatcrisis die de wetenschap tegenwoordig beschrijft, is voor velen nog moeilijk voor te stellen. Toch moeten we de feiten onder ogen zien, stellen de milieu activisten van Extinction Rebellion. Ondanks internationale toezeggingen van landen en politici stevenen we nog steeds af op 3 tot 5 graden opwarming en storten biologische systemen in hoog tempo in. Moeten we nog langer vertrouwen op het onvermogen van de politiek, of zijn radicale stappen nodig zijn? Voor Extinction Rebellion is de tijd van afwachten voorbij. Met de huidige koers van geleidelijke afbouw van CO2-uitstoot tot 2050 nemen we een onverantwoord risico. Ze willen niet langer het politiek aannemelijke, maar het wetenschappelijk noodzakelijke als uitgangspunt. En vinden een ingrijpende economische transitie onvermijdelijk. Ze hebben een punt. Zonder gerichte economische prikkels gaat het echt niet lukken. Het is een goed idee om burgers gezamenlijk te laten beslissen over een rechtvaardige transitie.

‘Zonder gerichte economische prikkels gaat het echt niet lukken.’

 

Uitstoot stikstof terugdringen op boerenslimme manier

27 oktober 2019 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/oplossing-stikstofprobleem-ammoniak-van-veehouders-is-miljoenen-waard~b87f4883/

Sinds het stikstofbesluit afgelopen zomer duidelijk maakte dat de uitstoot van stikstof moet worden teruggedrongen, zijn veel sectoren opgeschud. Vooral de agrarische sector, veroorzaker van zo’n 45% van de stikstofuitstoot, krijgt het te verduren. De sector zelf stelt nu voor om de uitstoot van stikstof verhandelbaar te maken, net zoals bij CO2-emissierechten het geval is. LTO-Nederland: “Boeren moet hun uitstoot terugdringen. Geef ze het recht om de stikstof die ze nu nog uitstoten aan anderen te verkopen. Wie dan in plaats van 12.000 varkens er 15.000 wil gaan houden, zou dan voor 3.000 beesten extra stikstofrechten moeten kopen. En andersom, wie een woonwijk wil bouwen en stikstof wil uitstoten, kan bijvoorbeeld van een boer stikstofrechten kopen. Dan krijgt een boer die stopt geld.” Het basisidee is: zorg dat de vervuiler voor de schade ten gevolge van de uitstoot van stikstof opdraait. Door het plafond van toegestane stikstofuitstoot jaarlijks te verlagen, past de marktprijs zich automatisch aan waardoor de uitstoot van stikstof gaat afnemen.

‘Handel in stikstofrechten biedt een marktconforme manier om boeren uit te kopen en de uitstoot terug te dringen.’

 

Topman: CO2-beprijzing brengt ons op koers

29 september 2019 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2302782-dsm-topman-sijbesma-prijs-op-co2-niet-per-se-oneerlijke-concurrentie.html

Nederland en Duitsland willen in 2021 een eigen heffing gaan invoeren op de uitstoot van CO₂, maar dat moeten ze niet op eigen houtje doen. ‘Natuurlijk is beprijzen dé manier om de uitstoot te verminderen: laat de vervuiler betalen,’ aldus DSM topman Sijbesma. Hij zegt heilig te geloven in beprijzen, omdat bedrijven een grote bijdrage moeten leveren aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. De landen in Europa moeten nu samen optrekken om het huidige Europese handelssysteem voor CO2- emissierechten te gaan verbeteren. Dat systeem begint nu te werken en zo voorkom je dat bedrijven door verschillende nationale belastingen kunnen worden benadeeld of bevoordeeld. Een internationale commissie onderzocht of het belasten van CO₂-uitstoot leidt tot verlies van concurrentievermogen. Dat hoeft volgens deze commissie niet het geval te zijn als de prijs zich tussen €30 en €125 per ton CO₂ bevindt. ‘Binnen deze bandbreedte zijn andere factoren belangrijker, zoals de lonen, belastingen, de infrastructuur en de beschikbaarheid van arbeid,’ aldus de commissie. Willen we echt dat bedrijven maatregelen gaan nemen, moet de CO2-prijs dan ook snel naar € 100 per ton uitstoot.

‘Willen we echt dat bedrijven maatregelen nemen, moet de CO2-prijs snel naar € 100 per ton uitstoot.’

Zelfs Noordpool vervuild met plastic

31 augustus 2019 https://advances.sciencemag.org/content/5/8/eaax1157

Op de Noordpool zijn hoge concentraties van microplastics in de sneeuw gevonden. Volgens onderzoekers zijn die daar via de lucht gekomen. Dit is een nieuwe ontwikkeling nadat de minuscule stukjes plastic de afgelopen jaren al waren gevonden in zee, zeedieren, voedsel en drinkwater. Microplastics zijn stukjes plastic kleiner dan 5 millimeter die ontstaan door het uiteenvallen en slijten van grotere stukken plastic door water, zonlicht, wind en vorst. De mens kan deze deeltjes binnenkrijgen onder meer door het eten van zeedieren. Wetenschappers ontdekten dat de deeltjes zich over grote afstanden door de atmosfeer kunnen verspreiden. Door sneeuwval komen ze op het aardoppervlak terecht. Ze stellen dat het onontkoombaar is dat er een vervuilingsheffing op plastics komt om de vervuiling door het vrijkomen van plastic in de natuur drastisch terug te dringen.

‘Dit is een nieuwe ontwikkeling nadat de minuscule stukjes plastic de afgelopen jaren al waren gevonden in zee, zeedieren, voedsel en drinkwater.’

Klimaatakkoord nu vooral Mickey Mouse akkoord

21 juli 2019 https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/01/klimaatakkoord-is-wederom-succes-voor-de-hollandse-polder-a3965620

Hoewel de fanfare ontbrak presenteerde het kabinet onlangs trots het Klimaatakkoord. Het akkoord moest er komen, dus kwam het er. Het democratisch proces maakte van het Klimaatakkoord echter een coalitieakkoord, bedoeld om de politieke machthebbers te laten overleven. Met bloed, zweet en tranen hebben vier partijen de klimaatbom die ze zelf bij de formatie onder hun samenwerking hebben gelegd, onschadelijk gemaakt. Althans, voorlopig. Van de beoogde CO2-reductie van 49% is nog lang geen sprake. Veel schuift het kabinet voor zich uit. Soms heel ver, zoals met rekeningrijden. Bovendien moeten burgers worden verleid, niet gedwongen. En het kabinet neemt de tijd, 30 jaar om precies te zijn. Echte pijn moest weer vermeden worden. Politieke belangen hebben geleid tot een Mickey Mouse akkoord waar alle daadkracht uit is verdwenen. Zonder serieuze prijsprikkels voor vervuilers, zowel het bedrijfsleven als consumenten, komt er niets van terecht.

‘Zonder serieuze prijsprikkels voor vervuilers komt er niets van terecht’

Verlies van biodiversiteit is spelen met vuur

23 juni 2019 https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/07/miljoen-soorten-planten-en-dieren-dreigen-te-verdwijnen-a3959344

De natuur gaat wereldwijd in een ongekend snel tempo achteruit. Dat is de belangrijkste conclusie van een nieuw gezaghebbend rapport van de Verenigde Naties over biodiversiteit. We halen zoveel grondstoffen uit de natuur, dat die daarvan onvoldoende kan herstellen. In de afgelopen vijftig jaar is bijna de helft van alle ecosystemen op land en in zee ernstig aangetast door menselijk handelen. Het is voor het eerst dat de biodiversiteit mondiaal zo grondig in kaart is gebracht. Dit schreeuwt om vol inzetten op kringlooplandbouw, gericht natuurbeheer en de circulaire economie. Die kunnen alleen tot stand komen als we waarde gaan toekennen aan natuur en biodiversiteit. “Natuurlijk kan dit. Neem de economische waarde van diensten die de natuur nu levert en wat dit opbrengt. Dan kun je ook de schade van verlies ervan in rekening brengen bij de veroorzakers. Voor producten en diensten moeten we dan voortaan de werkelijke prijs betalen, de ecoprijs. Waar wachten we op?”

‘Het behouden van natuur en biodiversiteit kan niet zonder ecoprijzen. Er is geen tijd te verliezen’

Eerlijke spijkerbroek zit zoveel beter

24 mei 2019 https://www.nu.nl/economie/5904150/spijkerbroek-zou-met-milieu-en-sociale-kosten-33-euro-duurder-zijn.html

De prijs van een spijkerbroek zou bijna 33 euro omhoog moeten als de verborgen kosten erbij opgeteld zouden worden, stelt ABN AMRO in een donderdag verschenen rapport. De bank liet de ‘ware prijs’ van een spijkerbroek berekenen. Hierbij werd de hele productieketen onder de loep genomen, van katoenplantage tot denimweverij en spijkerbroekfabriek. Hierbij gaat het om de negatieve gevolgen van de jeansproductie, zoals grondstofverspilling, vervuiling, natuurschade, slechte arbeidsomstandigheden en te lage beloning voor kledingarbeiders. Er is uitgegaan van een veelvoorkomende productieketen waarbij de katoenverbouw en de stofproductie plaatsvinden in India, waarna de jeans in elkaar wordt gezet in Bangladesh. Uit een panelonderzoek bleek dat 47% van de mens bereid is om meer te betalen voor een eerlijke spijkerbroek.

‘De ecoprijs van een spijkerbroek ligt 33 euro hoger dan de huidige prijs.’