Nieuws in perspectief

7134

stemmen voor

De Vergeten Oplossing


“Het doel is een schone, duurzame economie te bereiken binnen één generatie, door over te stappen op échte, eerlijke prijzen: ecoprijzen.”

       
  
Opvallend nieuws geplaatst in het perspectief en de visie van De vergeten oplossing. Nieuwsberichten aangevuld met een fictieve twist, gericht op een duurzame toekomst.

Scheefgegroeide EU-lobby houdt fossiel in stand

16 december 2017 https://decorrespondent.nl/7548/deze-machtige-lobby-zorgt-ervoor-dat-europa-nog-steeds-voor-gas-kiest/831857532-549e4dae

Er gebeurt nog altijd veel te weinig om de opwarming van de aarde te beperken tot het in Parijs afgesproken doel van 2 graden. Eén van de oorzaken is dat de fossiele industrie hun enorme winsten inzet voor een buitenproportioneel lobby-apparaat in Brussel. Uit recent onderzoek blijkt dat de EU-topbestuurders die besluiten nemen over energie en klimaat, zich negen keer zo vaak laten beïnvloeden door de fossiele industrie als door belangenbehartigers van groene energie. Dit heeft grote invloed op het Europese klimaatbeleid. Het gevolg is dat effectieve maatregelen, waaronder de beprijzing van CO2-uitstoot, steeds opnieuw worden uitgesteld. Terwijl iedereen weet dat dit ten koste gaat van de komende generaties, blijft de politiek zelfs op Europese schaal lopen aan de leibanden van de oppermachtige olie- en gas industrie. Dit kan pas doorbroken worden als burgers het echt niet langer meer pikken.

‘Er verandert niets zolang de politiek zelfs op Europese schaal blijft lopen aan de leibanden van de oppermachtige olie- en gas industrie.’

Vervuiler hoeft niet te betalen

18 november 2017 https://fd.nl/economie-politiek/1227890/planbureau-belast-basisindustrie-veel-zwaarder

De basisindustrie in Nederland mag nog steeds gratis vervuilen. Productieprocessen die zijn vrijgesteld van energiebelasting, onder meer in de chemie en staalindustrie, leveren de Nederlandse samenleving voor €7 miljard aan onbetaalde milieuschade op. Dit blijkt uit het gisteren verschenen rapport over fiscale vergroening van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In sommige sectoren is de aangerichte milieuschade zelfs hoger dan de productiewaarde. Dit geldt onder meer voor de ijzer- en staalindustrie en de kunstmestindustrie. Voor de productie van kunststoffen en andere chemische materialen in Nederland bedraagt de productiewaarde €50 miljard, terwijl de milieuschade volgens PBL €11,5 miljard bedraagt, waarvan €5,2 miljard in Nederland. PBL vindt het hoog tijd voor het doorbelasten van de aangerichte milieuschade aan de vervuilers zodat er voortaan ecoprijzen worden betaald.

‘Hoog tijd de aangerichte milieuschade aan de vervuilers door te berekenen zodat er voortaan ecoprijzen worden betaald.’

Géén vliegsubsidies en gratis belasten van het milieu

21 oktober 2017 https://www.klimaatplein.com/vliegreis-eigenlijk-moet-kosten

Vliegtuigen kunnen volledig kosteloos de uitlaatgassen de atmosfeer in stoten. Terwijl van elke € 1,65 die een liter autobenzine kost, meer dan € 1 naar de belasting gaat, wordt op kerosine voor vliegtuigen nul cent belasting betaald. Ook betalen vliegtuigmaatschappijen nul procent BTW op tickets. We subsidiëren het vervuilende vliegen dus. Een prijs op CO2 is logisch, we gaan betalen voor hetgeen we aan klimaatschade veroorzaken. Net als BTW die overal voor geldt. Wat moet het kosten? Een retourtje naar Praag van €277,- wordt dan ineens €352,17 (27% duurder). Een retourtje San Francisco van €720,- wordt dan ineens €1.027,20 (43% duurder). En dat nog zonder een belasting op de benodigde kerosine. Meer voorbeelden vind je in het boek De Vergeten Oplossing. Een eerlijke prijs voor vliegreizen, stimuleert het gebruik van schonere alternatieven zoals reizen met de trein of communicatie via Skype.

‘Een eerlijke vliegtaks stimuleert schone alternatieven voor vervuilende vliegreizen.’

Stop met belastingvoordelen oliebedrijven

3 oktober 2017 https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2017/10/02/forget-the-paris-agreement-the-real-solution-to-climate-change-is-in-the-u-s-tax-code/?utm_term=.b52aaefc1c02

Oliemaatschappijen in de VS profiteren al decennia van subsidies en belastingvoordelen. Dit houdt bedrijven in stand die anders allang verdwenen zouden zijn. Bovendien wordt de doorbraak van duurzame energie er sterk door vertraagd. Uit een opmerkelijke studie van Stockholm Environment Institute blijkt dat bijna de helft van de huidige olieproductie in de VS zonder deze voordelen verliesgevend zou zijn. De onlangs door president Trump aangekondigde extra belastingvoordelen werden door de sterk gesubsidieerde oliesector dan ook met gejuich ontvangen. Volgens onderzoeksleider Peter Erickson maken de belastingvoordelen nieuwe oliebronnen rendabel die zorgen voor enorme hoeveelheden extra CO2-uitstoot waardoor de klimaatdoelen van Parijs nog verder ondermijnd worden. “Geven we echt om de toekomst, dan zullen alle belastingvoordelen moeten worden afgeschaft die nu werken als verkeerde financiële prikkel die de energietransitie blokkeert.”

‘De belastingvoordelen werken als een verkeerde financiële prikkel die de energietransitie blokkeert.’

 

Rechter: Staat moet vervuiling terugdringen

9 september 2017 https://nos.nl/artikel/2189364-rechter-snel-vonnis-of-staat-meer-moet-doen-tegen-luchtvervuiling.html

De rechter heeft bepaald dat de Nederlandse Staat op korte termijn de vervuiling door fijnstof en stikstofdioxide moet terugdringen. De uitspraak volgde op een kort geding dat Milieudefensie had aangespannen. Nederland overschrijdt de Europese normen waaraan het sinds 2011 voor fijnstof en 2015 voor stikstofdioxide had moeten voldoen. Door luchtvervuiling leven Nederlanders gemiddeld 13 maanden korter en is de kans groter op onder meer hart- en vaatziekten en longkanker. De Staat dient binnen enkele weken met een plan te komen. Van de rechter moet dit ‘maatregelen bevatten die ertoe leiden dat alle overschrijdingen op de kortst mogelijke termijn zullen zijn verdwenen’. Staatssecretaris Dijkgraaf (Milieu) liet weten nu geen langer uitstel meer te dulden voor het invoeren van ecoprijzen. Dijkgraaf: “Door ecoprijzen in te voeren kunnen we gebruik maken van het marktmechanisme om de vervuiling snel en effectief terug te dringen door de bron aan te pakken.”

‘Dankzij ecoprijzen kunnen we het marktmechanisme inzetten om de vervuiling snel en effectief terug te dringen.’

Circulaire economie niet vanzelf

20 augustus 2017 https://nos.nl/artikel/2184025-afvalverwerkers-balen-van-witte-petflessen-en-gelaagde-chipszakken.html

De ‘circulaire economie’ wordt steeds vaker genoemd als essentieel onderdeel van een duurzame toekomst. Maar die ontstaat niet vanzelf. Zo dringt het bij producenten maar langzaam door dat dit vereist dat ze het ontwerp van hun producten drastisch herzien. Toch zien we veelal een afwachtende houding. Afvalverwerkers lopen hier in de praktijk tegenaan. Veel dunne plastic verpakkingen zoals chipszakken of schaaltjes, bestaan uit meerdere dunne lagen die niet meer te scheiden zijn. Noodgedwongen worden dergelijke grondstofbronnen dan maar verbrand. Afvalverwerkingsbedrijven pleiten er daarom voor dat de industrie haar verpakkingen herontwerpt en anders produceert, waardoor de oorspronkelijke grondstoffen er in het recycling proces wel uit gehaald kunnen worden en circulair kunnen worden.

‘De industrie moet haar producten en verpakkingen zo maken dat de oorspronkelijke grondstoffen er in het recycling proces wel uit gehaald kunnen worden.’

Radicaal ander internationaal fiscaal systeem

15 juli 2017 https://www.nextens.nl/nieuws/internationaal-belastingsymposium-winstcijfer-per-multinational/

De bestrijding van agressieve belastingplanning van multinationals laat zien dat het huidige oneerlijke en ineffectieve fiscale systeem aan radicale vernieuwing toe is. Tijdens de Global Tax Policy Conference bleek dat het huidige belastingsysteem internationaal een lappendeken vormt die niet is opgewassen tegen het kapitalisme. Het stelt grote bedrijven in staat om nauwelijks belasting te betalen, in oneerlijke concurrentie kleinere bedrijven weg te spelen en het milieu en de samenleving sterk te benadelen. Een rechtvaardig belastingsysteem vereist internationaal gelijke en eerlijke heffingen, waarin eveneens de vervuilingskosten worden opgenomen die tot nu toe onbetaald blijven en daardoor vervuiling en verspilling sterk aanjagen. Er bestaan al vergaande ideeën voor een effectief systeem van belastingheffingen dat leidt tot eerlijke prijzen, ecoprijzen, die de wereldwijde verduurzaming in een stroomversnelling brengt.

‘Het gaat om een effectief belastingsysteem dat leidt tot eerlijke prijzen, ecoprijzen, die de wereldwijde verduurzaming in een stroomversnelling brengt.’

Afname van olievraag komt dichterbij

25 juni 2017 https://fd.nl/weekend/1207480/afname-van-de-vraag-naar-olie-gloort-aan-de-horizon

Terwijl wereldwijd de economie aantrekt daalt de olieprijs. David Frans, partner bij adviesbureau Roland Berger, ziet de vraag naar olie al langere tijd minder snel toenemen. Industrieën gebruiken minder olieproducten en worden efficiënter, auto’s en woningen worden zuiniger en duurzame energie is in opkomst. Dat de olievraag nog groeit komt vooral door ontwikkelingslanden zoals India en China. Daar groeien de economie en de bevolking nog hard en neemt de vraag naar brommers en auto’s toe. Maar ook deze landen zetten steeds meer in op verduurzamen. Toch zal het nog tientallen jaren duren voordat we zonder olie en gas kunnen. Volgens Frans kan het allemaal veel sneller gaan als we eenmaal ecoprijzen hebben ingevoerd. Want met de juiste financiële prikkels passen we ons veel sneller aan.

‘Met de juiste financiële prikkels passen we ons veel sneller aan.’

‘Make the Planet great again’

5 juni 2017 https://fd.nl/economie-politiek/1204526/vraag-die-de-eu-nu-moet-beantwoorden-is-trumps-klimaatverraad-een-handelsoorlog-waard

De VS heeft bij monde van president Trump bekendgemaakt zich terug te zullen trekken uit het klimaatakkoord van Parijs. Eind 2015 besloten 195 landen hun handtekening te zetten onder dit akkoord waarmee de uitstoot van broeikasgassen teruggedrongen moet worden. Trump meent met zijn symboolpolitiek een beter akkoord voor de VS te kunnen behalen. De rest van de wereld moet echter de deur gesloten houden voor nieuwe onderhandelingen. Het gaat om het belang voor de mensheid en niet die van een individueel land. ‘Make The Planet Great Again’ wordt gediend door de VS geen concurrentievoordeel toe te staan. Dit kan door landen zonder CO2-beleid te treffen met een importheffing die gelijk is aan de kosten van uitstoot van CO2. Door de importheffing te combineren met een CO2 subsidie voor onze export naar de VS ontstaat één gelijk speelveld. De vervuiler zal moeten betalen, niemand uitgezonderd.

‘Door de importheffing op CO2 uitstoot te combineren met een CO2 subsidie voor onze export naar de VS ontstaat één gelijk speelveld.’

Rijden op LNG helpt klimaatprobleem niet

8 mei 2017 https://downtoearthmagazine.nl/gas-transitiebrandstof-klimaatvoordelen-lng/

De fossiele brandstoffen sector promoot de laatste jaren vloeibaar aardgas (liquefied natural gas, LNG) als ‘transitiebrandstof’ op weg naar duurzame energie. De overstap van de transportsector op LNG zou het klimaatprobleem helpen oplossen. Helaas blijkt uit onderzoek het tegendeel en dat klimaatwinst hier in werkelijkheid klimaatverlies betekent. Dit komt omdat het rendement van LNG-motoren lager ligt dan die van dieselmotoren en er bij de verbranding ook nog eens onverbrand methaan vrijkomt dat een sterk broeikasgas vormt. Daar komt bij dat de winning, de productie en het transport van LNG een hogere CO2-uitstoot veroorzaken dan die van diesel. Hoe is het mogelijk dat het publiek zo om de tuin wordt geleid? Dit komt omdat CO2-uitstoot en andere vervuiling nu onbelast is en ongestraft kan. Zonder een sterke financiële prikkel in de vorm van een belasting op uitstoot kan de fossiele sector zijn gang blijven gaan ten koste van het milieu en de toekomstige generaties.

‘Zonder beprijzing van uitstoot kan de fossiele sector zijn gang blijven gaan ten koste van het milieu en de toekomstige generaties.’