Nieuws in perspectief

7272

stemmen voor

De Vergeten Oplossing


“Het doel is een schone, duurzame economie te bereiken binnen één generatie, door over te stappen op échte, eerlijke prijzen: ecoprijzen.”

       
  
Opvallend nieuws geplaatst in het perspectief en de visie van De vergeten oplossing. Nieuwsberichten aangevuld met een fictieve twist, gericht op een duurzame toekomst.

Afvalplastic als grondstof, kwestie van doen

15 november 2020 http://www.nco.nl/artikel/afvalplastic-is-het-bermpaaltje-voorbij-1040262

We gooien wereldwijd 2,1 miljard ton afval per jaar weg. In veel landen belandt dit nog altijd op de stortplaats. En soms zelfs in de oceanen. Dit terwijl materialen als oud plastic waardevolle grondstoffen zijn. Waar je van gerecycled plastic voorheen slechts hectometerplaatjes en parkbankjes kon maken, worden schone stromen van plastic nu steeds vaker geupcycled. Upcycling betekent het hergebruiken van plastic waarbij de kwaliteit van de producten beter wordt en de waarde stijgt. Denk aan plastic waterflessen, bloempotten en kleding, tot auto’s en zelfs huizen. Weinig bedrijven zien het als een maatschappelijke opdracht om afvalstromen opnieuw te gebruiken. Daarom pleit de hoogleraar ervoor dat de maatschappelijke en ecologische kosten van bijvoorbeeld nieuw plastic op basis van aardolie, ook in de prijs wordt opgenomen. ‘Dan zou het gehele probleem over bedrijfsmodellen van circulaire producten en grondstoffen waarschijnlijk in één klap opgelost zijn’, zegt hij.

‘Opnemen in de prijs van grondstoffen zou het probleem in één klap oplossen.’

Zwarte lijst van bedrijven die natuur schaden

18 oktober 2020 https://fd.nl/economie-politiek/1360124/er-zal-een-zwarte-lijst-komen-van-bedrijven-die-natuur-schaden

Binnen enkele jaren zal er een zwarte lijst zijn van bedrijven die de soortenrijkdom in de natuur schaden. Beleggers zullen zich wel twee keer bedenken voordat ze geld in deze bedrijven steken. Volgens de hoogleraar ecologie zal biodiversiteit net zo’n belangrijk criterium voor beleggers worden als CO₂-uitstoot, kinderarbeid of wapenhandel. Ze noemt als voorbeeld de oliemaatschappij die natuurgebieden verwoest voor zijn winning. Deze dient op te draaien voor de milieuschade die het veroorzaakt. Natuurlijk kapitaal heeft enorme waarde. Een voorbeeld van de waarde van ecodiensten van de natuur is die van bestuivende insecten. Zij alleen al produceren mondiaal jaarlijks $200 mrd tot $500 mrd aan waarde.

‘Natuurlijk kapitaal heeft enorme waarde. Bedrijven dienen op te draaien voor de schade eraan.’

Sprookjes over kosten verduurzaming

19 september 2020 https://fd.nl/opinie/1355131/hou-op-met-halve-en-hele-sprookjes-over-de-kosten-van-verduurzaming

Opschudding alom, na het nieuwe rapport van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waarin staat dat het isoleren en van het gas halen van woningen per saldo geld kost. Het kabinet had immers steeds aangegeven dat deze ingrepen ‘woonlastenneutraal’ zouden zijn. De politiek heeft de afgelopen jaren z’n best gedaan om burgers te laten geloven dat de ingrijpende verduurzaming van het woningbestand ze geen geld gaat kosten. Dit is onrealistisch en niet waar. Ook zonder PBL-rapporten voelen burgers op hun klompen aan dat de transitie niet gratis is. De politiek moet stoppen met onrealistische beelden en beloftes. Dat zorgt er alleen maar voor dat de hakken in het zand gaan. De grootste uitdaging van de transformatie is geen technische of financiële opgave, maar een sociale. Laat politiek en bestuur zich daar ook naar gedragen.

‘Niet de kosten zullen transitie de das om doen maar het wantrouwen.’

Grootste CO₂-uitstoters betalen amper mee

16 augustus 2020 https://www.ad.nl/economie/grootste-co-uitstoters-betalen-amper-mee-aan-vergroening~a4f864db/

De twaalf grootste industriële bedrijven die samen verantwoordelijk zijn voor twee derde van de CO₂ uitstoot van de hele Nederlandse industriesector betalen amper mee aan de subsidiepot voor de verduurzaming van hun sector. In plaats daarvan zijn het vooral kleinere industriële mkb-ondernemingen die grotendeels opdraaien voor de kosten voor verduurzaming. Dit blijkt uit cijfers die Milieudefensie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft opgevraagd. Volgens Milieudefensie is de verhouding zoek en wordt de zware industrie door een sterke lobby ‘uit de wind gehouden’ door de wetgever. De organisatie wil dat de vrijstellingen die de industriële bedrijven nog altijd genieten worden afgebouwd. Zo worden ook de grote bedrijven geprikkeld om te verduurzamen.

‘Alleen als de vervuiler zelf moet betalen zal hij zijn gedrag aanpassen.’

Biodiversiteitscrisis voorkomen

19 juli 2020 https://www.dnb.nl/binaries/Brochure%20Biodiversiteit_tcm46-389172.pdf

Biodiversiteit is het fundament van onze ecosystemen. Behalve een belangrijke natuurlijke hulpbron, vormt het ook de drager waarvan onze economie en samenleving afhankelijk zijn. Naast een klimaatcrisis ontwikkelt zich in razend tempo een biodiversiteitscrisis. Als we ons niet aanpassen, zullen ze de komende decennia uitmonden in een systeemcrisis. De gangbare economische modellen houden wel rekening met schaarste aan kapitaal en arbeid, maar natuurlijke hulpbronnen worden onterecht als onbeperkt verondersteld. Bedrijven worden zich pas bewust van hun afhankelijkheid van biodiversiteit als er een prijs aan wordt gegeven. Daarom hebben DNB en het PBL een aanzet gegeven om verlies en winst aan biodiversiteit naar financiële termen te vertalen.

‘Pas als er een prijs aan wordt gegeven zal het verlies aan biodiversiteit bij bedrijven gaan meetellen.’

Geen oud systeem overeind houden

7 juni 2020 https://fd.nl/opinie/1345515/laten-we-ditmaal-geen-oud-systeem-overeind-houden-maar-een-nieuw-systeem-opzetten

Nu we greep krijgen op de gezondheidscrisis veroorzaakt door het coronavirus, staan we voor de immense taak onze economieën weer op te bouwen. Tegelijk staan we voor de enorme uitdagingen op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit. Als we dan miljarden euro’s vrijmaken voor het herstel, laten we die dan goed besteden en investeren in een schone en veerkrachtige economie. We moeten afscheid nemen van achterhaalde, vervuilende technologieën en verouderde verdienmodellen. Dit vergt gericht investeren in schone energie, schoon vervoer, schone industrie en renovatie van huisvesting. Dat maakt onze economie ook weerbaar te maken tegen toekomstige schokken. Laten we nu verder kijken dan de wereld die we kennen en ons inzetten voor een wereld die we willen zien, in het belang van de toekomst van onze kinderen.

‘Laten we nu verder kijken dan de wereld die we kennen en ons inzetten voor een wereld die we willen zien.’

Luchtvaart verduurzamen bij staatssteun

13 april 2020 https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/energie/33631/milieu-kabinet-steun

Bedrijven die hun omzet zien wegvallen als gevolg van het coronavirus kunnen een beroep doen op financiële steun van de overheid. Denk aan KLM, Schiphol of Shell. Hier is veel begrip voor. Wel mag overheidsgeld niet gebruikt worden om grote vervuilers in stand te houden. De luchtvaartindustrie is een van de meeste vervuilende industrieën met een hoge CO2-uitstoot en dient versneld maatregelen te nemen voor geluidsarm en CO2-neutraal vliegen. Zo komt ze versterkt en schoner uit de crisis. KLM en Schiphol kunnen hiermee een concurrentievoordeel opbouwen, want wanneer de onvermijdelijke milieumaatregelen zoals er een hoog tarief op CO2-uitstoot straks worden ingevoerd, hebben zij zich al aangepast.

‘Zo kan de coronacrisis bijdragen om bedrijven versneld te verduurzamen.’

Geld rekenen in plaats van gratis stuurt gedrag

15 maart 2020 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/03/02/bijlage-1-evaluatie-verbod-op-gratis-plastic-draagtassen

De kracht van kleine bedragen kan enorm zijn. Onlangs vond de evaluatie plaats van het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen dat nu enkele jaren van kracht is. Sinds 2016 zijn winkeliers verplicht deze alleen nog tegen betaling te verstrekken, met als richtprijs 25 cent. Terwijl Nederlanders in 2015 nog bijna drie miljard plastic tasjes gebruikten is dit gedaald naar 600 miljoen stuks op jaarbasis. Ofwel van 170 naar 35 stuks jaarlijks per persoon. De maatregel is dus zeer effectief gebleken. Veel mensen nemen tegenwoordig weer een boodschappentas mee naar de winkel of nemen hun aankopen zonder tas mee. Zo hoeven ze geen dubbeltje of kwartje neer te tellen voor het plastic tasje van de winkelier. Geld rekenen voor iets wat voorheen gratis was maakt bewust en stuurt gedrag. Ingeslepen gewoontes veranderen op slag, en wat vroeger onpraktisch en onnodig leek, is plotseling doodnormaal. Als je met een paar centen al zoveel kunt bereiken, dan smaakt dat toch naar meer?

‘Geld rekenen voor iets wat voorheen gratis was maakt bewust en stuurt gedrag. Zelfs bij kleine bedragen.’

Ecoprijs geeft de aarde een stem

11 februari 2020 https://fd.nl/futures/1332346/de-stem-van-de-natuur

Al sinds de zestiger jaren maken bepaalde groepen mensen zich druk om de vernietigende effecten van ons gedrag op de aarde. Die geluiden drongen langzaam door tot de reguliere politiek via de milieupartijen. Zo veroverde de aarde langzaam een stem in de politieke besluitvorming. In de markteconomie werd dat geluid pas veel later gehoord. Voor de markt is de aarde vooral een onuitputtelijke bron die geëxploiteerd kan worden. Zolang de belasting van de aarde geen integraal onderdeel is van de beprijzing van goederen, zal ze haar invloed in de economische arena moeten delen met andere economische belangen. Daarom zijn ecoprijzen onontbeerlijk aldus de Duitse filosoof Peter Sloterdijk. Dankzij ecoprijzen krijgt de aarde een autonome stem in de economische besluitvorming.

‘Dankzij ecoprijzen krijgt de aarde een autonome stem in de economische besluitvorming.’

Klein bier

18 januari 2020 https://www.commondreams.org/newswire/2019/12/05/investments-oil-and-gas-production-over-next-five-years-will-lock-more-15degc

De lidstaten van de Europese Unie zijn een Green Deal overeen gekomen. De vlag kan uit, want gedurende tien jaar zal er jaarlijks 100 miljard euro geïnvesteerd worden om de CO2-uitstoot terug te dringen naar nul in 2050. Veel te laat natuurlijk, want dat betekent dat verwoestende effecten van klimaatverandering niet meer tegen zijn te houden. Wie denkt dat 100 miljard veel is, moet eens gaan kijken naar de investeringen in de fossiele industrie. In december verscheen een rapport van het Global Gas & Oil Network waarin staat dat de komende vijf jaar meer dan 1.400 miljard dollar zal worden geïnvesteerd in verdere exploitatie van olie- en gasvelden. Daarmee verbleekt het bedrag dat de EU gaat investeren in het tegengaan van klimaatverandering. Klein bier dus. Dit doet je weer even stilstaan bij de ware machtsverhoudingen in de wereld. Terwijl de planeet in de fik staat gaat Europa er met een veel te klein brandweerautootje op af, terwijl investeerders met dollartekens in de ogen nog wat meer olie op het vuur gooien.