Nieuws in perspectief

7181

stemmen voor

De Vergeten Oplossing


“Het doel is een schone, duurzame economie te bereiken binnen één generatie, door over te stappen op échte, eerlijke prijzen: ecoprijzen.”

       
  
Opvallend nieuws geplaatst in het perspectief en de visie van De vergeten oplossing. Nieuwsberichten aangevuld met een fictieve twist, gericht op een duurzame toekomst.

Vervang polderoverleg door beprijzing

26 september 2018 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/het-klimaatakkoord-wordt-gesaboteerd-zegt-oud-kroonlid-van-de-ser-stop-met-polderen-je-laat-de-kalkoen-toch-ook-niet-meebeslissen-over-het-kerstdiner-~bbb18de7/

Volgens hoogleraar en oud-SER kroonlid Klaas van Egmond moet de politiek stoppen met haar overleg met bedrijven over maatregelen tegen klimaatverandering. ‘Een heilloze weg. Het is het huidige systeem waarin de grote bedrijven alle macht hebben gekregen en de boel saboteren. Ze willen dit niet werkelijk oplossen en doen alles om de boel bewust te vertragen.’ Volgens Van Egmond is de enige weg om een echte prijs op CO2-uitstoot te zetten. ‘Begin bij 100 euro per ton uitstoot. Autofabrikanten gaan dan vanzelf schonere en kleinere auto’s maken. En burgers hun woning isoleren,‘ aldus Van Egmond. ’De invoering kan door samen op te trekken met Frankrijk en Duitsland en de heffing ook op te leggen bij producten van buiten Europa, zoals goedkope producten uit China.’

‘De enige weg om een echte prijs op uitstoot te zetten, samen met de landen om ons heen.’

 

Beprijzen CO2-uitstoot nu echt van start

27 augustus 2018 https://www.volkskrant.nl/economie/uitstoten-van-co2-wordt-nu-een-dure-grap-en-dat-is-goed-voor-het-klimaat-en-de-schatkist~b9bffaa7/

Er komt beweging in het beprijzen van CO2-uitstoot. Vanaf 2019 worden overtollige uitstootrechten uit de markt gehaald waardoor de prijs om CO2 uit te stoten zal gaan stijgen. Eindelijk gaat de vervuiler betalen en gaat marktwerking zijn werk doen. Hierop vooruitlopend is afgelopen jaar de prijs van het recht om in Europa een ton CO2 uit te stoten al verviervoudigd tot € 18 per ton. Komende jaren loopt dit naar verwachting verder op naar € 35 tot € 40 per ton. Dit zal de overgang van kolen naar gas versnellen. Zoals te verwachten komen bedrijven met bezwaren. Maar de politiek moet nu eindelijk zijn rug recht houden. Wel moet zij zorgen dat de CO2-uitstoot Europees wordt aangepakt, zodat bedrijven worden gestimuleerd te verduurzamen zonder hun concurrentiepositie te verslechteren.

‘De vervuiler gaat betalen en marktwerking stimuleert de bedrijven te verduurzamen.’

Adidas schoenen van grondstoffen uit afval

21 juli 2018 https://www.volkskrant.nl/economie/sportschoenen-van-gerecycled-plastic-ze-komen-eraan~b197aafc/

Sportkledingmerk Adidas wil vanaf 2014 geen nieuwe grondstoffen meer voor zijn schoenen gebruiken. In plaats daarvan moeten alle schoenen van gerecycled polyester worden gemaakt. Jaarlijks produceert het bedrijf 920 miljoen items. In 2016 bracht het voor het eerst een sneaker op de markt van gerecyclede waterflessen. Inmiddels worden behalve schoenen ook badpakken en hoodies gemaakt van strandafval. Volgens topman Eric Liedtke wordt het tempo opgevoerd. In 2019 moeten 11 miljoen sneakerparen van gerecyclede materialen worden vervaardigd. Gerecycled polyester is 10% tot 20% duurder dan nieuwe materialen. Kledingexperts zijn ervan overtuigd dat het prijsverschil de komende jaren verdwijnt doordat leveranciers gerecyclede grondstoffen in steeds grotere hoeveelheden zullen produceren.

‘De hogere prijs van gerecyclede grondstoffen gaat volgens kledingexperts de komende jaren verdwijnen.

Economie belangrijker dan klimaat?

17 juni 2018 https://nos.nl/artikel/2236530-uitgelekt-vn-rapport-opwarming-aarde-nadert-limiet.html

Volgens een uitgelekt concept-rapport van de klimaatcommissie van de Verenigde Naties (IPCC) nadert de opwarming van de aarde al in 2040 de limiet als er geen “snelle en verstrekkende maatregelen” worden genomen. Dit vereist dat landen het terugdringen van klimaatschade prioriteit geven boven hun economische belangen. Hier hebben veel landen, de vrome woorden uit het klimaatakkoord ten spijt, nog steeds moeite mee. Toch zal de opwarming van de aarde op termijn veel schadelijker uitpakken voor de economie, dan de kosten van nu ingrijpen bedragen. Veel gebieden zullen te maken krijgen met overstromingen of lange periodes van droogte. Ontwikkelingslanden zullen ook in economische zin, het zwaarste getroffen worden. Landen zullen bereid moeten zijn hun economische belangen voor de korte termijn ondergeschikt te maken aan het terugdringen van verwoestende klimaatschade, die op termijn de economie vele malen heviger zal raken.

‘Landen dienen hun korte termijn economische belangen ondergeschikt te maken aan het terugdringen van klimaatschade die de economie vele malen heviger zal raken.’

Einde aan gratis vervuilen zet aandeelhouders wél in beweging

31 mei 2018 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/aandeelhouders-shell-stemmen-tegen-klimaatresolutie~ba52b8c6/

Shell wil zich niet binden aan afspraken om de CO2-uitstoot terug te dringen om aan de klimaatdoelstellingen van Parijs te voldoen. Het overgrote deel van de aandeelhouders vindt harde klimaatdoelstellingen niet aan hen besteed. Dit terwijl we anno 2018 wereldwijd steeds meer geconfronteerd worden met versterkte klimaatverandering en de grote gevolgen voor het leven op aarde. Toch is het wel degelijk mogelijk de aandeelhouders in beweging te krijgen: door ze in de portemonnee te raken en hun enorme rekening van vervuiling -die nu wordt afgeschoven op de samenleving en de toekomstige generaties- voortaan wél in rekening te brengen. De vervuiler moet gaan betalen: door zelf zijn vervuiling op te ruimen of de rekening te betalen als anderen ermee worden opgezadeld. Hierdoor zal de olieprijs sterk stijgen en de vraag naar olie en gas flink afnemen, wat zal leiden tot de grootschalige doorbraak van duurzame energie. Dan zijn de aandeelhouders van deze fossiele bedrijven snel om.

‘Als het geld niet langer te verdienen valt in fossiele brandstoffen maar in duurzame energie zijn aandeelhouders snel om.’

Consument betaalt te weinig voor vlees

15 april 2018 https://www.nu.nl/geldzaken/5221985/vlees-zou-53-procent-duurder-moeten-zijn.html

De prijs van rundvlees zou gemiddeld veertig procent hoger moeten zijn dan hij nu is en kippenvlees vijfentwintig procent. Dat komt doordat de gevolgen van vleesproductie, zoals milieuvervuiling en klimaatschade, nu niet in de prijs worden doorberekend. Varkensvlees zou inclusief deze verborgen kosten zelfs 53% duurder moeten zijn. Dit heeft adviesbureau CE-Delft berekend. Volgens de onderzoekers zou de overheid deze verborgen kosten moeten doorberekenen, zodat de consument een betere afweging kan maken bij diens keuze voor vlees en alternatieven zoals plantaardig voedsel.

‘Door de verborgen kosten door te berekenen kan de consument een betere afweging maken.’

Chemische industrie vraagt CO2-heffing van € 140 per ton

18 maart 2018 https://www.duurzaam-ondernemen.nl/investeringsbedrag-e64-miljard-nodig-om-de-chemie-klimaatvriendelijk-te-maken/

De technologie is er. De chemische industrie in Nederland kan in 2050 de uitstoot van zijn broeikasgassen met 90% verminderen ten opzichte van 1990. In de komende 32 jaar vergt dit een investering van €64 miljard, ofwel €2 miljard per jaar. Zo kan de sector voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs uit 2015. Volgens Colette Alma, directeur van de VNCI, de brancheorganisatie voor de chemiesector, kost een ton CO₂-reductie hiermee €140. Ze pleit ervoor dat deze prijs op CO₂-uitstoot geplakt wordt en dat die wereldwijd wordt gehanteerd. ’Het inprijzen van de CO₂-kosten moet zo snel mogelijk. Er resteren nog maar 32 jaar tot 2050. Voor een kapitaalintensieve sector als de chemie betekent dat er maar één kans is om dit voor elkaar te krijgen, want voor veel chemische processen is 2050 maar één investeringscyclus van nu verwijderd.’

’Het inprijzen van de CO₂-kosten moet zo snel mogelijk en wereldwijd gelden, dan zijn we op tijd.’

 

Dankzij hogere CO2-belasting mogelijk: CO₂ als grondstof

18 februari 2018 https://fd.nl/morgen/1238036/de-chemische-graal-co-als-grondstof

Effectief terugdringen van CO₂ uitstoot wordt niet bereikt door het broeikasgas onder de grond te stoppen. Je creëert dan een moderne vuilstort. Dit tegen hoge kosten terwijl dat het milieuprobleem ook niet eens oplost, aldus TNO en ECN. Veel beter is het als CO₂ wordt omgezet in een brandstof of kunststof. Hoogwaardige chemie biedt inmiddels mogelijkheden om met behulp van duurzame energie chemische producten uit CO₂ te maken. Zo wordt een afvalproduct omgezet in grondstof. Dit is op grote schaal mogelijk. Om dit te versnellen is een rendabele businesscase noodzakelijk. Daarvoor moet de uitstoot van CO2 veel hoger belast worden, namelijk met minimaal €50 in plaats van de huidige €5 per ton. Pas als de vervuiler gaat betalen wordt een duurzame economie echt realiteit.

‘Pas als de vervuiler werkelijk gaat betalen wordt een duurzame economie realiteit.’

Rechtszaak tegen oliemaatschappijen wegens klimaatschade

23 januari 2018 https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/11/civiele-zaak-new-york-daagt-shell-en-nog-vier-oliereuzen-wegens-klimaatschade-a1587882

De stad New York start een rechtszaak tegen oliemaatschappijen wegens hun bijdrage aan het veroorzaken van klimaatverandering. Volgens de stad wisten de oliemaatschappijen al vele decennia van de schadelijke gevolgen van fossiele van brandstoffen voor het klimaat. Zij eist miljarden van Shell, BP, Chevron, ConocoPhillips en ExxonMobil omdat deze het publiek bewust zouden hebben misleid om hun winsten te beschermen. De Amerikaanse advocaat zegt: ‘Dit is de dag waarvan je wist dat die zou komen. In het boek De Vergeten Oplossing uit 2014 werd al voorspeld dat dit zou gaan gebeuren. Het is logisch dat de mensheid het niet langer pikt dat oliemaatschappijen willens en wetens doorgaan met hun vervuilende praktijken en zo grote schade toebrengen aan onze planeet, ten koste van de toekomstige generaties.’

‘Dit is de dag waarvan je wist dat die zou komen, na de voorspelling in De Vergeten Oplossing.’

Scheefgegroeide EU-lobby houdt fossiel in stand

16 december 2017 https://decorrespondent.nl/7548/deze-machtige-lobby-zorgt-ervoor-dat-europa-nog-steeds-voor-gas-kiest/831857532-549e4dae

Er gebeurt nog altijd veel te weinig om de opwarming van de aarde te beperken tot het in Parijs afgesproken doel van 2 graden. Eén van de oorzaken is dat de fossiele industrie hun enorme winsten inzet voor een buitenproportioneel lobby-apparaat in Brussel. Uit recent onderzoek blijkt dat de EU-topbestuurders die besluiten nemen over energie en klimaat, zich negen keer zo vaak laten beïnvloeden door de fossiele industrie als door belangenbehartigers van groene energie. Dit heeft grote invloed op het Europese klimaatbeleid. Het gevolg is dat effectieve maatregelen, waaronder de beprijzing van CO2-uitstoot, steeds opnieuw worden uitgesteld. Terwijl iedereen weet dat dit ten koste gaat van de komende generaties, blijft de politiek zelfs op Europese schaal lopen aan de leibanden van de oppermachtige olie- en gas industrie. Dit kan pas doorbroken worden als burgers het echt niet langer meer pikken.

‘Er verandert niets zolang de politiek zelfs op Europese schaal blijft lopen aan de leibanden van de oppermachtige olie- en gas industrie.’